Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wypadki w pracy zdarzają się zarówno w przypadku pracowników fizycznych, jak i biurowych, wiążąc się niekiedy z długotrwałym procesem rekonwalescencji. W takiej sytuacji wiele osób obawia się, że pozostanie bez środków do życia lub stanie przed koniecznością opłacenia kosztownego leczenia.

Warto wiedzieć, że poszkodowanemu w takiej sytuacji przysługuje szereg świadczeń, w tym odszkodowanie. Jednak, jeśli zdarzył się wypadek przy pracy – kto płaci rekompensatę i jak ją uzyskać?

Wypadek w pracy – kto płaci odszkodowanie i jak wygląda kwestia zasiłku?

Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które nastąpiło w wyniku działania siły wyższej, a więc miało swoje źródło w czynnikach niezależnych od pracownika. Zdarzenia takie mogą nastąpić podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy lub zleconych przez niego, a także w trakcie podróży służbowych.

Istnieje wiele okoliczności mogących prowadzić do wypadku przy pracy. Kto płaci za leczenie w takim przypadku? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pracownik, którego pracodawca opłaca odpowiednie ubezpieczenie, otrzyma zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia lub 100%, jeżeli zatrudniona osoba nie miała żadnego wpływu na zdarzenie. Do ZUS-u można również wystąpić z wnioskiem o wypłacenie odszkodowania.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy i na jaką wysokość rekompensaty możemy liczyć?

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jeśli zdarzył się wypadek w pracy, kto płaci zasiłek i odszkodowanie? W przypadku osób pracujących na taki rodzaj umowy, który zakłada odprowadzanie składek ubezpieczeniowych, oba te świadczenia wypłacane są przez ZUS.

Warto jednak mieć na uwadze, że odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy wypadek spowodował długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu. Wówczas jego wysokość jest uzależniona od stopnia doznanej szkody, przy czym kwota za 1% ulega zmianom na przestrzeni lat. Od kwietnia 2023 roku wynosi ona 1269 złotych.

Wiele osób zastanawia się, jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy zwłaszcza w przypadku konieczności kosztownego leczenia. Co do zasady wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu leczenia. Jednak w sytuacji, gdy jest ono długotrwałe, istnieje możliwość zrobienia tego kroku tuż po ukończeniu jego podstawowego cyklu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku i jakie warunki należy spełnić?

Jeżeli chcemy wiedzieć, jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy, należy pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim o wystąpieniu takiego zdarzenia powinno się jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Powołuje on zespół powypadkowy, który jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołu ze zdarzenia – to niezbędny dokument, składany razem z wnioskiem o rekompensatę.

Ubiegając się o świadczenie, należy również posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie, informację o tym, że pracownik był przeszkolony pod kątem BHP, kartę informacyjną dotyczącą udzielenia pierwszej pomocy, a także oświadczenie osoby, której zostało zgłoszone zdarzenie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli miało ono miejsce z winy zatrudnionego – na przykład na skutek zaniedbania lub pogwałcenia zasad – poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy od pracodawcy?

Jeżeli świadczenie wypłacone przez ZUS jest niewystarczające do pokrycia kosztów leczenia, poszkodowany może wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie do swojego pracodawcy. Jednak istnieje taka możliwość tylko wówczas, gdy wystąpienie zdarzenia miało miejsce w związku z zaniedbaniami z jego strony.